podnikanie BizFórum
Prihlásenie|Registrácia
Domov / Internetové podnikanie
For Better Price - discounts, clearances, promo codes
Internetový obchod - povinnosti, podmienky predaja
pridať
_
Ahojte,

chcela by som sa spýtať aké povinnosti sa vzťahujú na prevádzkovanie eshopu, t.j. aké údaje musia byť uvedené v internetovom obchode a čo by mal podnikateľ, ktorý plánuje predávať cez internet vykonať a obstarať. Ďakujem za odpoveď.

Lýdia17.01.2015 11:23
_
Ahoj,

okruh povinností, ktoré sa dotýkajú prevádzkovateľov internetových obchodov sa rozšíril najmä po schválení 102/2014 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku. Všeobecne tak prevádzkovateľ eshopu musí:

- Uviesť na web stránke obchodný názov a adresu sídla podniku, IČO, DIČ, príp. IČ-DPH, telefónne číslo, e-mailovú adresu, príp. fax, označenie registra, ktorý podnik zapísal + číslo zápisu, názov a adresu orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť predávajúceho podlieha.

- Registrovať internetový obchod ako na úrade pre ochranu osobných údajov ako informačný systém, prostredníctvom ktorého sú spracúvané osobné údaje. V obchodných podmienkách sa identifikovať ako správca osobných údajov. Podrobnosti sú uvedené v zákone 122/2013 o ochrane osobných údajov alebo aj na web stránke úradu pre ochranu osobných údajov. https://dataprotection.gov.sk

- Postupovať pri nakladaní s osobnými údajmi v súlade zo zákonom o ochrane osobných údajov + uviesť v obchodných podmienkách, že s osobnými údajmi je nakladané v zmysle zákona o 112/2013 a oboznámiť návštevníka internetového obchodu, že môže odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a tiež môže požadovať ich odstránenie.

- Získať súhlas zo spracovaním osobných údajov, optimálne prostredníctvom zaškrnutia políčka "checkbox". V obchodných podmienkách uviesť, ktoré osobné údaje sú spracúvané a za akým účelom, resp. v akom rozsahu sú využívané.

- Uvádzať popis hlavných vlastností ponúkaného tovaru alebo služby + ich celkovú cenu vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní. Ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, tak uviesť spôsob, akým sa vypočíta. Pokiaľ ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo dohodu o predplatnom, predávajúci informuje spotrebiteľa o celkovej cene za zúčtovacie obdobie a ak túto cenu nemožno určiť vopred, je povinný uviesť spôsob akým sa vypočíta.

- Uvádzať platobné podmienky.

- Uvádzať dodacie podmienky a lehotu do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu.

- Uvádzať náklady na dopravu, dodanie, poštovné a prípadné iné náklady a poplatky. Pokiaľ tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, uviesť skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky.

- Dodržiavať 250/2007 zákon o ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého nemôžu byť prípadné políčka, ktoré sú umiestnené v návrhu zmluvy alebo objednávky vopred označené, resp. zaškrtnuté.

- Uvádzať informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov + zobraziť adresu, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu.

- Oboznámiť spotrebiteľa o jeho práve odstúpiť od zmluvy, resp. vrátiť tovar + o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy. Ak boli spotrebiteľovi riadne a včas poskytnuté informácie o práve odstúpiť od zmluvy, môže bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči. Predávajúci zároveň poskytne spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy podľa zákona 102/2014, prílohy č. 3.

- Uvádzať informáciu o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa 102/2014, § 10, ods. 3, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

- Uvádzať informáciu o prípadnej povinnosti spotrebiteľa uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa 102/2014, § 10, ods. 5, ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa 102/2014, § 4, ods. 6.

- Uvádzať informáciu o tom, že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, príp. informáciu o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

- Uvádzať poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa všeobecného predpisu.

- Uvádzať informáciu o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad, ako ustanovuje všeobecný predpis, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných spotrebiteľom po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje.

- Uvádzať informáciu o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže spotrebiteľ s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie.

- Uvádzať informáciu o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú. Ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa aicky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy.

- Uvádzať informáciu o minimálnej dĺžke trvania záväzkov spotrebiteľa vyplývajúcich zo zmluvy, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok.

- Uvádzať informáciu o povinnosti spotrebiteľa zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok.

- Uvádzať informáciu o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné.

- Uvádzať informáciu o možnosti a podmienkach riešenia prípadného sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ak sa predávajúci zaviazal tento systém využívať.
Tobias17.05.2015 14:18
_
Prevádzkovateľom eshopov pribudla podľa zákona 102/2014 Z.z. § 4, ods. 2 aj povinnosť zabezpečiť, aby kupujúci výslovne potvrdil, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu. Tlačidlo prostredníctvom ktorého sa v internetovom obchode odosiela objednávka, by malo obsahovať slovné spojenie "Objednávka s povinnosťou platby", príp. inú jednoznačnú formuláciu, vyjadrujúcu skutočnosť, že zadanie objednávky zahŕňa povinnosť zaplatiť cenu za tovar alebo služby.

Ema15.12.2018 12:02
_
Zdieľať
Súvisiace témy
Aké povinnosti má zamestnávateľ - prvý zamestnanec vo firme
Povinnosti živnostníka - ako podnikať, dane a odvody
Incoterms dodacie podmienky - ktorú použiť ?
Internetový obchod - registračná pokladnica, osobný odber
Akú živnosť pre internetový obchod ?
2024 Diskusia o podnikaní|

Internetový obchod - povinnosti, podmienky predaja

|Podmienky používania|Kontakt
diskusné fórum o podnikaníBizFórum
Vážime si vaše súkromie
Pre poskytovanie a zlepšovanie služieb, analýzu návštevnosti a prispôsobenie reklám využívame súbory cookies. Svoj súhlas na využívanie cookies pre uvedené účely udelíte kliknutím na "Súhlasím". Nastavenia využívania cookies môžete kedykoľvek zmeniť.