podnikanie BizFórum
Prihlásenie|Registrácia
Domov / Podnikanie
Podnikateľský plán - štruktúra
pridať
_
Ahojte,

vedel by mi prosím Vás niekto popísať, čo všetko musí obsahovať podnikateľský plán. Mám na mysli podnikateľský plán ako dokument, na základe ktorého je možné získať úver z banky, príspevok na podnikanie atď., resp. nie školský referát.

Ďakujem.
Miriama12.07.2013 09:13
_
_
Ahoj, tu sú náležitosti profesionálneho podnikateľského plánu:

1. Zhrnutie projektu
- Stručné predstavenie celého podnikateľského plánu
- Po prečítaní "zhrnutia projektu" musia byť jasné všetky podstatné súčasti projektu (podnikateľského plánu)
- Časť "zhrnutie projektu" sa vytvára až po vyhotovení podnikateľského plánu

2. Opis podniku
- Predstavuje podnik, jeho minulosť a súčasný stav (pokiaľ existuje)
- Popisuje vývoj podniku, účel jeho založenia a jeho právnu formu
- Popisuje pôvod kapitálu investovaného do podniku
- Predstavuje doterajšie výsledky podniku
- Definuje súčasný stav podniku (obrat, zisk, produkcia, dodávatelia, počet zamestnancov atď.)

3. Opis produktu
- Predstavuje produkt podniku, jeho parametre, využitie, dôležité funkcie, jeho inovatívnosť a jedinečnosť
- Definuje prednosti produktu pred konkurenciou
- Popisuje aktuálnu, prípadne plánovanú produktovú štruktúru, kapacitné pokrytie výroby
- Preukázanie reálnych údajov, štatistíka, parametrov, výsledkov nezávislých testov (pokiaľ sú k dispozícii)

4. Manažment
- Predstavuje rozsah a štruktúru riadiaceho tímu
- Popisuje kvalifikáciu kľúčových členov manažmenu (špecialistov)

5. Vlastníci
- Predstavuje vlastíka/ov podniku, hodnotu ich jednotlivých podielov
- Popisuje spôsob a výšku odmeňovania (vyplácanie podielov)

6. Trh a konkurencia
- Predstavuje zmapovanie a analýzu trhu/ov, na ktorých podnik pôsobí
- Popisuje informácie o trhu (veľkosť, vývoj, trendy, sezónnosť)
- Charakterizuje konkurenciu, jej podiel na trhu, silné a slabé stránky

7. Marketing
- Predstavuje stratégie, pomocou ktorých podnik zabezpečí požadovaný predaj svojich produktov
- Charakterizuje svojich zákazníkov, propagáciu, obstarávanie a distribúciu produktov
- Charakterizuje spôsob predaja, prípadnú motiváciu zamestancov, spôsob uvedenia produktu na trh

8. Výrobný proces
- Predstavuje spôsob výroby výrobku/ov alebo poskytovania služby/ieb
- Popisuje prípadnú inovatívnosť, výrobný cyklus od vstupu po výstup, spôsob dodávok potrebného materiálu
- Charakterizuje dodávateľov, ich štruktúru, ceny dôležitých vsutpov, závislosť od dodávateľa
- Popisuje súčasné kapacitné možnosti výroby, časovanie realizácie projektu, potrebný počet zamestanancov

9. Organizačný plán
- Predstavuje organizačnú a riadiacu štruktúru podniku (manažment, riadenie, kontrolu atď.)
- Definuje potrebu pracovníkov, kritériá ich výberu, odborné požiadavky
- Popisuje spôsob odmeňovania resp. platové podmienky, príplatky, odmeny

10. Dopad na životné prostredie
- Predstavuje prípadný vplyv výrobného procesu tovaru alebo poskytovania služieb na životné prostredie
- Definícia zmiernenia prípadného negatívneho vplyvu podniku na životné prostredie

11. Finančné plány
- Predstavuje finančnú projekciu, pre určité obdobie (v prípade úveru, až po dobu jeho splatenia)
- Zahŕňa odhadované, resp. očakávané výsledky hospodárenia pre určité obdobie
- Definuje hodnoty investícií, prevádzkových nákladov (fixné, variabilné), príjmov (obrat), zisk atď.
- Popisuje aktuálne hodnoty ziskov a strát, nákladov a výnosov, súvahu, cash-flow, majetok a jeho krytie

12. Podklady a prílohy
- V prípade existujúceho podniku zahŕňajú súvahu, výkaz ziskov a strát za posledné dve zdaňovacie obdobia
- Zahŕňa tiež potvrdenia z daňového úradu, zdravotnej a sociálnej poisťovne
- Obsahuje doklad o registrácii podniku (živnostenský list, koncesnú listinu, výpis z obchodného registra)
- Prípadne obsahuje výpis z registra trestov konateľov/majiteľov (nie starší ako 3 mesiace)

Uvedená štruktúra by mala spĺňať aj prísne kritériá, súvisiace s tvorbou podnikateľských plánov. Kvalita podnikateľského plánu ako dokumentu však závisí aj od úrovne jeho celkového prevedenia, t.j. od spracovania jeho jednotlivých sekcií.
Timea16.07.2013 12:08
_
Zdieľať
Súvisiace témy
Bankový podnikateľský účet zadarmo - Česká republika
Musí mať živnostník podnikateľský účet ?
Podnikateľský účet - bez poplatkov, zadarmo
Podnikateľský účet - povinnosť alebo možnosť ?
2020 Diskusia o podnikaní|

Podnikateľský plán - štruktúra

|Podmienky používania|Kontakt
Používaním tohto webu súhlasíte s používaním cookies pre poskytovanie a zlepšovanie služieb, analýzu a prispôsobenie reklám.OK